Tra cứu Thánh Kinh

1 Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sinh con; nàng có một tớ gái Ê-díp-tô, tên là A-ga.
2 Sa-rai nói với Áp-ram rằng: Này, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng tớ gái tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Áp-ram nghe theo lời của Sa-rai.
3 Sau khi Áp-ram đã ở mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ của ông, đem A-ga, là tớ gái người Ê-díp-tô của mình, đưa cho chồng mình là Áp-ram, để làm vợ của ông.
4 Ông vào cùng A-ga thì nàng có thai. Khi nàng thấy mình có thai thì nhìn khinh bỉ bà chủ mình.
5 Sa-rai nói với Áp-ram rằng: Điều bất công mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã trao tớ gái tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thụ thai, thì lại khinh tôi. Cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán xét giữa tôi với ông.
6 Áp-ram đáp cùng Sa-rai rằng: Này, tớ gái đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Kế đó Sa-rai hành hạ A-ga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người.
7 Nhưng Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi và Su-rơ,
8 thì hỏi rằng: Hỡi A-ga, tớ gái của Sa-rai, ngươi ở đâu đến, và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sa-rai, chủ tôi.
9 Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay người.
10 Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không được nữa.
11 Lại phán rằng: Này, ngươi đang có thai, sẽ sinh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có nghe sự sầu khổ của ngươi.
12 Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người sẽ địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình.
13 Nàng gọi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà đã phán với mình, danh là "Thiên Chúa hay đoái xem," vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao?
14 Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Ca-đe và Bê-re, là giếng La-chai-Roi.
15 Rồi nàng A-ga sinh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên.
16 Khi A-ga sinh Ích-ma-ên cho Áp-ram, thì Áp-ram đã được tám mươi sáu tuổi.