Tra cứu Thánh Kinh

1 Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! Ngươi chớ sợ gì; Ta đây là một cái khiên đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.
2 Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Chúa sẽ cho tôi điều gì? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách.
3 Áp-ram lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.
4 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.
5 Rồi, Ngài dẫn ông ra ngoài và phán: Ngươi hãy nhìn lên trời, và hãy đếm các ngôi sao nếu ngươi có thể đếm được chúng. Ngài lại phán: Dòng dõi của ngươi cũng sẽ như vậy.
6 Ông tin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài kể sự đó là công bình cho ông.
7 Ngài phán với Áp-ram: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng đã đem ngươi ra khỏi U-rơ, xứ Canh-đê, để ban cho ngươi đất này, để {ngươi} chiếm lấy nó.
8 Ông thưa: Lạy Chúa! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Do đâu tôi biết rằng tôi sẽ chiếm lấy nó?
9 Ngài phán với ông: Ngươi hãy bắt đem cho Ta một bò cái ba tuổi, một dê cái ba tuổi, một chiên đực ba tuổi, một chim cu và một chim bồ câu con.
10 Áp-ram đem đến cho Ngài tất cả các loài đó, mổ chúng ra làm hai, để mỗi nửa phần đối với nhau, nhưng ông không mổ các con chim ra làm hai.
11 Có những chim ăn thịt đáp trên các xác chết đó, nhưng Áp-ram đuổi chúng đi.
12 Khi mặt trời vừa lặn, một cơn ngủ mê đến trên Áp-ram. Này, một cơn kinh hãi về một sự tối tăm lớn, đến trên ông.
13 Ngài phán với Áp-ram: Hãy biết chắc rằng, dòng dõi của ngươi sẽ là khách lạ trong một đất chẳng thuộc về chúng nó. Chúng nó sẽ làm nô lệ cho họ và họ sẽ hà hiếp chúng nó bốn trăm năm.
14 Nhưng, Ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều.
15 Còn ngươi sẽ bình an về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời.
16 Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.
17 Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ,
18 Ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cắt giao ước cùng Áp-ram, phán rằng: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn {là} sông Ơ-phơ-rát,
19 là xứ của các dân: Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít,
20 Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im,
21 A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-ê-ga-sít, và Giê-bu-sít.