Tra cứu Thánh Kinh

1 Trong những ngày của Am-ra-phên, vua của Si-nê-a, A-ri-óc, vua của Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me, vua của Ê-lam, và Ti-đanh, vua của Gô-im,
2 họ gây chiến với Bê-ra, vua của Sô-đôm, Bi-rê-sa, vua của Gô-mô-rơ, Si-nê-áp, vua của Át-ma, Sê-mê-bê, vua của Sê-bô-im, và vua của Bê-la, tức là Xoa.
3 Tất cả họ hiệp nhau lại tại đồng bằng Si-điêm, tức là biển muối.
4 Trong mười hai năm họ đã phục vụ Kết-rô-lao-me; nhưng qua năm thứ mười ba, thì họ dấy loạn.
5 Khi năm thứ mười bốn đến, Kết-rô-Lao-me cùng các vua theo ông đánh dân Rê-pha-im ở Ách-tê-rót Ca-na-im, dân Xu-xin ở Ham, dân Ê-mim ở Sa-vê Ki-ri-a-ta-im,
6 và dân Hô-rít tại núi Sê-i-rơ của họ, cho đến Ên-ba-ran, ở gần đồng vắng.
7 Rồi họ quay về, đến Suối Phán Xét, tức Ca-đe, và đánh khắp đất của dân A-ma-léc, cùng dân A-mô-rít sống tại Hát-sát-sôn-tha-ma.
8 Vua của Sô-đôm, vua của Gô-mô-rơ, vua của Át-ma, vua của Xê-bô-im, và vua của Bê-la, tức là Xoa, đi ra và cùng nhau tham chiến tại đồng bằng Si-điêm,
9 chống cự Kết-rô-lao-me, vua của Ê-lam, Ti-đanh, vua của Gô-im, Am-ra-phên, vua của Si-nê-a, và A-ri-óc, vua của Ê-la-sa. Bốn vua chống lại năm {vua}.
10 Trong đồng bằng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai. Các vua của Sô-đôm và của Gô-mô-rơ chạy trốn, rơi xuống đó. Những người còn lại chạy trốn lên núi.
11 Họ lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi.
12 Họ cũng bắt Lót, là người ở tại Sô-đôm, là con trai của em của Áp-ram, và hết thảy gia tài người, rồi đi.
13 Có một người trốn thoát, đến báo cho Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ, vì ông sống tại đồng bằng của Mam-rê, là người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne. Các người này là đồng minh của Áp-ram.
14 Khi Áp-ram nghe rằng anh em của mình đã bị bắt, ông dẫn ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sinh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo họ tới đất Đan.
15 Ban đêm, ông chia tôi tớ mình ra và tấn công, đánh đuổi họ cho đến Hô-ba, là nơi ở về phía trái của Đa-mách.
16 Ông đem về đủ hết các tài vật, và cũng đem về anh em của ông là Lót, tài vật của người, cùng các phụ nữ và dân chúng.
17 Vua của Sô-đôm đi ra, đón ông tại đồng bằng Sa-ve, tức là đồng bằng của vua, sau khi ông đánh bại Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, trở về.
18 Mên-chi-xê-đéc, vua của Sa-lem, đem bánh và rượu ra. Ông là thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao.
19 Ông chúc phước và nói: Nguyện Thiên Chúa Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!
20 Tôn vinh Thiên Chúa Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch của ngươi vào tay ngươi! Và {Áp-ram} dâng một phần mười về cả {tài vật}.
21 Vua Sô-đôm nói với Áp-ram: Hãy giao người cho ta, còn tài vật thì ngươi thu lấy.
22 Áp-ram nói với vua của Sô-đôm: Ta giơ tay lên Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất.
23 Ta sẽ không lấy dù một sợi chỉ hay là một sợi dây giày đi nữa. Ta sẽ không lấy bất cứ vật gì của ngươi; kẻo ngươi nói được rằng: Ta đã làm cho Áp-ram giàu có.
24 Ngoại trừ những món các người trẻ đã ăn, và phần của các người cùng đi với ta, là A-ne, Ếch-côn, và Mam-rê, họ hãy lấy phần của họ.