Tra cứu Thánh Kinh

1 Áp-ram ra khỏi Ê-díp-tô; ông, vợ ông, mọi sự ông có, và Lót cùng với ông đi lên phương nam.
2 Áp-ram rất giàu có về súc vật, vàng và bạc.
3 Ông tiếp tục cuộc hành trình, từ phía nam đến Bê-tên, đến nơi ông đã đóng trại lúc ban đầu, giữa Bê-tên và A-hi,
4 đến chỗ bàn thờ mà ông đã lập lúc trước. Tại đó, Áp-ram cầu khẩn danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
5 Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại.
6 Đất đó không đủ chỗ cho họ ở chung với nhau. Vì tài vật của họ rất nhiều, nên họ không thể ở chung với nhau.
7 Rồi, xảy ra chuyện tranh giành giữa bọn chăn bầy của Áp-ram và bọn chăn bầy của Lót. Lúc bấy giờ, dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ.
8 Áp-ram nói với Lót: Ta xin ngươi! Chúng ta đừng tranh cãi với nhau, giữa ta và ngươi, giữa bọn chăn bầy của ta và bọn chăn bầy của ngươi, vì chúng ta là anh em. [Danh từ anh em được dùng ở đây với nghĩa rộng là cùng chung huyết thống.]
9 Toàn xứ chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, ta xin ngươi hãy phân rẽ khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên trái, ta sẽ qua bên phải; hoặc nếu ngươi lấy bên phải, ta sẽ qua bên trái.
10 Lót ngước mắt lên, thấy khắp đồng bằng của sông Giô-đanh đều có nước chảy tưới khắp nơi. (Trước khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, như vườn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, như xứ Ê-díp-tô, khi ngươi đến Xoa.) [Câu trong ngoặc tròn là ghi chú của Môi-se dành cho người đọc.]
11 Lót chọn lấy cho mình tất cả đồng bằng của sông Giô-đanh và du hành qua phía đông; và họ phân rẽ người này khỏi người nọ.
12 Áp-ram cư ngụ trong đất Ca-na-an; còn Lót thì cư ngụ trong các thành của đồng bằng và dời trại mình về phía Sô-đôm.
13 Nhưng dân Sô-đôm là độc ác và là những kẻ phạm tội rất nghiêm trọng trước Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
14 Sau khi Lót phân rẽ khỏi Áp-ram rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ram: Bây giờ, hãy ngước mắt của ngươi lên, nhìn từ chỗ ngươi đang ở về phương bắc, phương nam, phương đông, và phương tây.
15 Vì tất cả các đất mà ngươi thấy, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi của ngươi đến đời đời.
16 Ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi như bụi của đất. Vậy, nếu có ai đếm được bụi của đất thì dòng dõi của ngươi cũng có thể đếm được.
17 Hãy trỗi dậy! Đi khắp trong xứ, theo bề dài của nó và bề ngang của nó; vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.
18 Vậy, Áp-ram dời trại mình, đến cư ngụ nơi đồng bằng Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.