Tra cứu Thánh Kinh

1 Đây là các dòng dõi của ba con trai của Nô-ê: Sem, Cham, và Gia-phết. Các con trai được sinh ra cho họ sau cơn lụt.
2 Các con trai của Gia-phết là: Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra.
3 Các con trai của Gô-me là: Ách-kê-na, Ri-phát, và Tô-ga-ma.
4 Các con trai của Gia-van là: Ê-li-sa và Ta-rê-si, Kít-sim và Đô-đa-nim.
5 Do nơi họ mà các vùng duyên hải của các dân được phân chia trong các lãnh thổ của họ, tùy theo các tiếng nói, tùy theo các gia tộc trong các dân.
6 Các con trai của Cham là: Cúc, Mích-ra-im, Phút, và Ca-na-an.
7 Các con trai của Cúc là: Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma, và Sáp-tê-ca; Các con trai của Ra-ê-ma là Sê-la và Đê-đan.
8 Và Cúc sinh Nim-rốt. (Nim-rốt) bắt đầu trở thành người dũng mãnh trên đất.
9 Ông là một người thợ săn dũng mãnh trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Bởi thế có câu: Giống như Nim-rốt, một tay thợ săn dũng mãnh trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
10 Vương quốc của ông bắt đầu với: Ba-bên, Ê-rết, A-cát, và Ca-ne trong xứ Si-nê-a.
11 Từ xứ đó, ông đi đến xứ A-si-ri, rồi xây thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bô-ti, và Ca-lách,
12 cùng Rê-sen, cũng là thành lớn, ở giữa Ni-ni-ve và Ca-lách.
13 Mích-ra-im sinh: Lu-đim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Náp-tu-him,
14 Bát-ru-sim, và Cách-lu-him là người sinh Phi-li-tin và Cáp-tô-rim.
15 Ca-na-an sinh Si-đôn, là con trưởng nam, và Hếch,
16 Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-rê-ga-sít,
17 Hê-vít, A-rê-kít, Si-nít,
18 A-va-đít, Xê-ma-rít, và Ha-ma-tít. Sau đó, các gia tộc thuộc Ca-na-an đi tản lạc.
19 Còn biên giới của dân Ca-na-an, về hướng Ghê-ra, chạy từ Si-đôn đến tận Ga-xa; về hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im, đến tận Lê-sa.
20 Đó là con cháu của Cham, tùy theo các gia tộc của họ, tùy theo các tiếng nói của họ, trong các xứ và các dân tộc của họ.
21 Con cái cũng được sinh ra cho Sem. Ông là tổ phụ của mọi con cháu của Hê-be. Ông là em của người con lớn Gia-phết.
22 Các con trai của Sem là: Ê-lam, A-su-rơ, A-bác-sát, Lút, và A-ram.
23 Các con trai của A-ram là: U-xơ, Hu-lơ, Ghê-te, và Mách.
24 A-bác-sát sinh Sê-lách; Sê-lách sinh Hê-be.
25 Có hai con trai được sinh ra cho Hê-be; tên của một người là Bê-léc, vì đất trong đời của người ấy đã chia ra; tên của người em là Giốc-tan. [I Sử Ký 1:19; Bê-léc có nghĩa là phân chia.]
26 Giốc-tan sinh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vít, Giê-rách,
27 Ha-đô-ram, U-xa, Điếc-la,
28 Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba,
29 Ô-phia, Ha-vi-la, và Giô-báp. Tất cả các người ấy là các con trai của Giốc-tan.
30 Còn mọi vật sống của đất, mọi chim trời, và mọi côn trùng bò trên đất có hồn sống thì Ta đã ban cho mọi thứ cỏ xanh làm thức ăn! Thì có như vậy.
30 Chỗ ở của họ từ Mê-sa theo hướng các người đi cho đến Sê-pha, một ngọn núi ở phía đông.
31 Đó là con cháu của Sem, tùy theo các gia tộc của họ, tùy theo các tiếng nói của họ, trong các xứ và các dân tộc của họ.
32 Ấy là các gia tộc của các con trai của Nô-ê tùy theo các dòng dõi của họ trong các dân tộc của họ. Do nơi họ mà các dân tộc được chia ra trên đất sau cơn nước lụt.